Попередній слайд
Наступний слайд

Статут

Уряд України-Hilfe Dithmarschen e.V.

§ 1 Назва та місцезнаходження Асоціації, фінансовий рік
(1) Товариство має назву Ukraine-Hilfe Dithmarschen "e.V.".

(2) Асоціація має юридичну адресу: 25764 Вессельбюрен, Німеччина.

(3) Фінансовим роком є календарний рік. 

§ 2 Мета, неприбутковий характер об'єднання
(1) Асоціація з місцезнаходженням в 25764 Вессельбюрен переслідує виключно і безпосередньо неприбуткові цілі в розумінні розділу "Податкові пільги" Податкового кодексу. 

(2) Метою Товариства відповідно до § 52 абзацу 2 Податкового кодексу є наступне: "Практична допомога біженцям з України".(2) Метою Товариства відповідно до § 52 абзацу 2 Податкового кодексу є наступне: "Практична допомога біженцям з України".

(3) Мета статуту відповідно до § 52 абзацу 2 Податкового кодексу Німеччини (Abgabenordnung) реалізується, зокрема, шляхом:

(a) Координація волонтерської допомоги українським біженцям у Дітмаршені у співпраці нижче офіційного рівня.
(b) отримання та розподіл пожертв у натуральній та грошовій формі

(c) добровільну опіку та підтримку "Будинку матері та дитини" на вул. Шюльпера, 2, 25764 Вессельбюрен.

Ця інституція зміцнюється в ідеалі, фінансово та кадрово.

(d) подальші заходи є можливими і повинні бути розроблені та оновлені.

(4) Асоціація діє безкорисливо; вона не повинна переслідувати в першу чергу власні економічні цілі.

(5) Кошти Асоціації можуть бути використані лише на цілі, передбачені Статутом.
Члени Асоціації не отримують жодних пільг з фондів Асоціації.

(5) Жодній особі не може бути завдано шкоди витратами, які не відповідають меті Товариства, або шляхом

отримувати непропорційно високу винагороду. 

§ 3 Набуття членства
(1) Членом Асоціації може стати будь-яка фізична або юридична особа.

Заява про вступ до Асоціації подається до Виконавчого комітету у письмовій формі. 

У випадку неповнолітніх заяву про вступ подають їхні законні представники. 

Рада директорів приймає рішення щодо заявки на членство на власний розсуд. 

Він не зобов'язаний обґрунтовувати заявнику відмову в задоволенні заяви. 

(2) За пропозицією Виконавчої Ради, Генеральна Асамблея може призначити членів або інших осіб, які надали Асоціації видатні послуги, почесними членами довічно. 

§ 4 Припинення членства
§(1) Членство в Асоціації припиняється смертю (у випадку юридичних осіб - їх припиненням), відставкою або виключенням. 

(2) Заява про відставку подається у письмовій формі до Виконавчої Ради. Заяву про відставку можна подати не пізніше, ніж за три місяці до закінчення фінансового року. 

(3) Член може бути виключений з Асоціації за рішенням Генеральної Асамблеї, якщо (а) він винним чином завдає серйозної шкоди репутації або інтересам Асоціації, або (б) має більш ніж тримісячну заборгованість зі сплати вступного або членських внесків і не сплатив заборгованість, незважаючи на письмове нагадування під загрозою виключення.

Учаснику надається можливість прокоментувати причини виключення на загальних зборах. Вони повинні бути повідомлені члену щонайменше за два тижні до виключення. 

§ 5 Права та обов'язки членів
(1) Кожен член має право користуватися засобами Асоціації та брати участь у спільних заходах.

Кожен член має рівні права голосу та права на обрання на Генеральній Асамблеї. 

(2) Кожен член зобов'язаний просувати інтереси Асоціації, зокрема, регулярно сплачувати членські внески та, в міру своїх можливостей, підтримувати діяльність Асоціації своєю співпрацею. 

§ 6 Вступний внесок та членські внески
(1) Кожен член сплачує щомісячні членські внески, які сплачуються авансом. 

(2) Розмір вступного внеску та членських внесків визначається Генеральною Асамблеєю.

(Мінімальний річний внесок тимчасово встановлений у розмірі 5 євро)

(3) Почесні члени звільняються від сплати вступних та членських внесків. 

§ 7 Органи Асоціації
Органами асоціації є рада директорів та загальні збори.

§ 8 Рада директорів
(1) Виконавчий комітет складається з Голови, його/її заступника та Скарбника. 

(2) Голова, його/її Заступник та Скарбник представляють Асоціацію одноосібно.

(3) Членам Виконавчої ради може виплачуватися винагорода. 

Рішення про розмір винагороди приймається Генеральною Асамблеєю. 

§ 9 Обов'язки Ради директорів
Виконавча рада Асоціації несе відповідальність за представництво Асоціації відповідно до § 26 BGB та за управління її діяльністю.

Зокрема, перед ним стоятимуть такі завдання:

a. скликання та підготовка загальних зборів, включаючи визначення порядку денного, 

b. виконання резолюцій Генеральної Асамблеї, 

c. управління активами Асоціації та підготовка річного звіту,

d. прийняття нових членів.

§ 10 Призначення Виконавчої ради
(1) Члени Виконавчого комітету обираються Генеральною Асамблеєю в індивідуальному порядку строком на два роки. Членами Правління можуть бути лише члени Асоціації; членство в Асоціації також припиняє членство в Правлінні. 

Допускається переобрання або дострокове звільнення члена Генеральною Асамблеєю. Член залишається на посаді після закінчення чергового терміну повноважень до обрання його наступника. 

(2) Якщо член Виконавчого комітету достроково виходить зі складу Виконавчого комітету, решта членів Виконавчого комітету мають право обрати члена Асоціації до складу Виконавчого комітету до обрання його наступника Генеральною Асамблеєю. 

§ 11 Консультації та прийняття рішень Виконавчою радою (м,ж,д)
(1) Засідання Виконавчого комітету проводяться в міру необхідності. Засідання скликаються Головою або, якщо він/вона не може цього зробити, його/її заступником. Період повідомлення про засідання становить один тиждень. Виконавчий комітет має кворум, якщо на ньому присутні щонайменше два члени.

Рішення приймаються більшістю дійсних голосів. У разі рівного розподілу голосів голос Голови є вирішальним або, якщо Голова не може бути присутнім на засіданні, голос заступника Голови є вирішальним.

(2) Рішення Виконавчої Ради фіксуються у протоколі.

(3) Протокол підписується секретарем і головою або, якщо голова не може бути присутнім на засіданні, його заступником або іншим членом виконавчого комітету. 

§ 12 Завдання Генеральної Асамблеї
Генеральна Асамблея несе відповідальність за прийняття рішень з наступних питань:

a. Внесення змін до Статуту,

b. встановлення розміру вступного внеску та членських внесків,

c. призначення почесних членів та виключення членів з Асоціації,

d. обрання та звільнення членів Виконавчої ради,

e. прийняття річного звіту та звільнення Виконавчої ради,

f. розпуск Асоціації.

§ 13 Скликання Генеральної Асамблеї
(1) Чергова Генеральна Асамблея скликається Виконавчим Комітетом щонайменше один раз на рік, по можливості в першому кварталі. Засідання скликається у письмовій формі з повідомленням за два тижні та зазначенням порядку денного. 

(2) Порядок денний встановлюється Виконавчим комітетом. Кожен член Асоціації може звернутися до Виконавчого комітету з письмовою заявою про доповнення до порядку денного не пізніше, ніж за тиждень до проведення Генеральної Асамблеї. Виконавчий комітет приймає рішення щодо цієї заяви.

Генеральна Асамблея приймає рішення щодо пропозицій до порядку денного, які не були включені Виконавчим комітетом або які вперше вносяться на Генеральну Асамблею, більшістю голосів присутніх членів; це не стосується пропозицій, які мають на меті внесення змін до Статуту, зміни членських внесків або розпуск Асоціації.

(3) Виконавча Рада скликає позачергові Загальні збори, якщо цього вимагають інтереси Асоціації або якщо цього вимагає принаймні одна десята частина членів.
(3) Виконавчий комітет скликає позачергову Генеральну Асамблею, якщо цього вимагають інтереси Асоціації або якщо принаймні одна десята частина членів Асоціації вимагає цього в письмовій формі із зазначенням мети та причин. 

§ 14 Прийняття резолюцій Генеральною Асамблеєю
(1) На Генеральній Асамблеї головує Голова (ч,ж,д) Виконавчої Ради, за його відсутності - його заступник, а за їх відсутності - голова, який обирається Генеральною Асамблеєю.

(2) Генеральна Асамблея є правомочною, якщо на ній присутні щонайменше третина всіх членів Асоціації. Якщо кворум відсутній, Виконавчий комітет зобов'язаний скликати повторну Генеральну асамблею з тим самим порядком денним протягом чотирьох тижнів. Ці збори становлять кворум незалежно від кількості присутніх членів. Це повинно бути зазначено в запрошенні.

ooo
(3) Рішення Генеральної Асамблеї приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх членів. Якщо жоден з кандидатів не набрав більшості голосів присутніх членів, обраним вважається кандидат, який набрав більшість дійсних голосів, поданих за нього; між кількома кандидатами проводиться другий тур виборів.

Рішення про внесення змін до Статуту приймаються більшістю у три чверті голосів, а рішення про зміну мети або розпуск Асоціації - дев'ятьма десятими голосів присутніх членів.

(4) Робота Генеральної Асамблеї та прийняті рішення оформлюються протоколом, який підписується секретарем та головою засідання. 

§ 15 Розпуск Товариства, припинення діяльності з інших причин, припинення діяльності з метою отримання податкових пільг

(1) У разі розпуску Асоціації Голова (ч,ж,д) Виконавчої Ради та його заступник є спільно уповноваженими ліквідаторами, якщо тільки Генеральна Асамблея не призначить інших осіб. 

(2) У випадку розпуску або скасування асоціації або у разі скасування цілей, сприятливих для оподаткування, активи Асоціації переходять до юридичної особи публічного права чи іншій юридичній особі, що користується пільговими податками, з метою використання для надання допомоги біженцям.
ще одна корпорація з податковими пільгами з метою підтримки біженців.

(3) Вищезазначені положення застосовуються mutatis mutandis, якщо об'єднання було позбавлене правоздатності.

Зареєстрована в Реєстрі об'єднань Окружного суду Піннеберга під № VR2369PI - статус неприбутковості надано згідно з повідомленням від 14.07.2022 Податкової інспекції Іцехое під номером AZ 18 I 292 I 73010 5t271).

Зауваження:           У зв'язку з необхідністю зміни статі, затверджений статут наразі оновлюється ...., навіть якщо ми вважаємо це ідіотизмом.

ukUkrainian